ความหมายและองค์ประกอบของส่วนประสมการตลาดธุรกิจบุหรี่ไฟฟ้า กทม

บุหรี่ไฟฟ้า กทม

จากความหมายของการตลาดธุรกิจบุหรี่ไฟฟ้า กทม แสดงให้เห็นถึงแนวคิดหลักทางการตลาดที่เชื่อมโยงกันเป็นวงจร โดยเน้นจากผู้บริโภคเป็นหลัก เพื่อให้สามารถตอบสนองความต้องการของเป้าหมายทางการตลาด 

องค์ประกอบการตลาดที่เกี่ยวข้องกับบุหรี่ไฟฟ้า กทมที่นำเสนอสู่ผู้บริโภค 

 • ผลิตภัณฑ์ (Product)

เป็นสิ่งที่นำเสนอ เพื่อต้องการตอบสนองความจำเป็นหรือความต้องการของตลาดให้ได้รับความพึงพอใจที่เกี่ยวกับบุหรี่ไฟฟ้า กทม จึงทำให้ผลิตภัณฑ์นี้ความหมายที่กว้างครอบคลุมถึงทุกสิ่งทุกอย่าง ได้แก่ความหลากหลายของผลิตภัณฑ์ คุณภาพสินค้า ชื่อเสียงบริษัท การรับประกันและบริการที่สามารถตอบสนองความจำเป็นและความต้องการของตลาดหรือผู้บริโภคได้

 • ราคา (Price) 

เป็นสิ่งที่กำหนดมูลค่าของบุหรี่ไฟฟ้า กทม ในรูปของเงินตรา เป็นส่วนที่เกี่ยวข้องกับจำนวนเงินที่ใช้ในการแลกเปลี่ยนเพื่อให้ได้มาซึ่งผลิตภัณฑ์ (สินค้าหรือบริการ) โดยที่ทางผู้ซื้อและผู้ขายตกลงกัน ซึ่งวิธีการกำหนดราคานโยบายและกลยุทธ์ต่างๆ ในการกำหนดราคา ได้แก่ ราคาจำหน่าย ส่วนลด วิธีการชำระเงินสด วงเงินเครดิต และระยะเวลาชำระเงิน ดังนั้นจึงทำให้ราคาเป็นปัจจัยหนึ่งของส่วนประสมการตลาดที่จะก่อให้เกิดความพึงพอใจต่อผู้บริโภค   

 • การกระจายผลิตภัณฑ์ (Place or Distribution)

โครงสร้างของช่องทาง ซึ่งประกอบด้วยสถาบันและกิจกรรมใช้เพื่อเคลื่อนย้ายบุหรี่ไฟฟ้า กทมจากผู้ผลิตไปยังสถานที่ที่ต้องการ และเวลาที่เหมาะสมของผู้บริโภคหรือผู้ใช้ทางอุตสาหกรรม โดยออกสู่ตลาดเป้าหมาย คือ สถาบันการตลาด ส่วนกิจกรรมที่ช่วยในการกระจายตัวสินค้า ประกอบด้วย การขนส่ง การคลังสินค้า และการเก็บรักษาสินค้าคงคลัง การจัดจำหน่าย ซึ่งประกอบด้วย 2 ส่วนดังนี้คือ

 • ช่องทางการจัดจำหน่าย (Channel of Distribution) 
 • การกระจายตัวสินค้า (Physical Distribution)
 • การส่งเสริมการตลาด (Promotion) 

เป็นเครื่องมือการสื่อสารเพื่อสร้างความพึงพอใจต่อบุหรี่ไฟฟ้า กทม ใช้ในการจูงใจให้เกิดความต้องการ โดย่งผลให้เกิดอิทธิพลต่อความรู้สึก ความเชื่อและพฤติกรรมการซื้อ สร้างทัศนคติและพฤติกรรมการซื้อ ซึ่งเครื่องมือในการติดต่อสื่อสารมีหลายประการ โดยพิจารณาถึงความเหมาะสมกับลูกค้า ผลิตภัณฑ์ คู่แข่งขัน โดยบรรลุจุดมุ่งหมายร่วมกันได้ ซึ่งประกอบด้วยรายละเอียดดังต่อไปนี้

 • การโฆษณา (Advertising)
 • การขายโดยใช้พนักงานขาย (Personal Selling) 
 • กิจกรรมส่งเสริมการขาย (Sales Promotion) 
 • การให้ข่าวและการประชาสัมพันธ์ (Publicity Relation) 
 • กระบวนการ (Process)

อยากไรก็ตาม จากแนวคิดและทฤษฎีดังกล่าวนี้ องค์ประกอบการตลาดที่เกี่ยวข้องกับบุหรี่ไฟฟ้า กทมที่นำเสนอสู่ผู้บริโภค ถือเป็นเครื่องมือที่สำคัญในการทำให้ธุรกิจบุหรี่ไฟฟ้า กทมสามารถบรรลุเป้าหมายที่วางไว้ และสามารถตอบสนองต่อความต้องการและความพึงพอใจของผู้บริโภคอย่างต่อเนื่อง เพื่อส่งเสริมให้การตลาดมีประสิทธิภาพมากที่สุด